सूचनाहरु

परामर्श सेवा लिने सम्बन्धी सूचना

TGDB

नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, तारा गाउँ विकास समितिद्वारा चालु आ.व. २०७२÷०७३ को पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षित क्षेत्रको मध्यवर्ती क्षेत्र वरपर रहेका गाउँमा होमस्टेको संभाव्यता अध्ययन गर्ने र विभिन्न भौगोलिक स्थानमा संचालन गरिने होमस्टे (घरबास) पर्यटन विकास तालिमका लागि देहाय अनुसारको सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञको परामर्श सेवा आवश्यक परेकाले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्र ईच्छुक नेपाली नागरिकबाट आ–आफ्नो शैक्षिक योग्यता, अनुभवको प्रमाण पत्र एवं व्यक्तिगत विवरण सहित समितिमा सुचिकृत हुनका लागि आव्हान गरिन्छ । छनौट भएका व्यक्तिको नाम समितिको सूचना पाटीमा टाँस गरिनेछ र निजलाई आवश्यकता अनुसार काममा लगाईने छ । छनौट सम्बन्धी सम्पुर्ण अधिकार समितिमा रहनेछ । पारिश्रमिकको सम्बन्धमा कामको विवरण  (TOR), अनुभव र कार्य दिनलाई आधार मानी आपसी समझदारीबाट निर्णय गरिनेछ । विस्तृत जानकारीका लागि तलको ठेगानामा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ ।

सि.नं.

परामर्श लिने विषय÷विशेषज्ञ

न्युनतम योग्यता

अनुभव

वान्छनीय योग्यता

पर्यटन÷ग्रामीण पर्यटन विशेषज्ञ ।

सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर

५ वर्षको अनुभव

पर्यटकीय अध्ययन अनुसन्धानमा विशेष अनुभव प्राप्त ।

सामाजिक/आर्थिक विश्लेषण विशेषज्ञ ।

सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर

५ वर्षको अनुभव

पर्यटकीय अध्ययन अनुसन्धानमा विशेष अनुभव प्राप्त ।

ग्रामीण पर्यटन/होमस्टे पर्यटन प्रशिक्षक ।

सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर

५ वर्षको अनुभव

होमस्टे पर्यटन तालिममा विशेष अनुभव प्राप्त ।

खाद्य/पेय (Cooking/ Preparing Food & Beverage) उत्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षक ।

सम्बन्धित विषयमा प्रमाण–पत्र/स्नातक

प्रमाण–पत्र तह/ स्नातक तह क्रमशः ५ वर्ष र ३ वर्षको अनुभव

होमस्टे पर्यटन तालिममा विशेष अनुभव प्राप्त ।

 

सम्पर्क:

तारा गाउँ विकास समिति

केन्द्रीय कार्यालय, ताहाचलमार्ग, काठमाण्डौ

ई–मेल : tgdboard@gmail.com

फोन नं. : ०१–४६७२७९१, ९२, ९६, ९७

पोष्ट बक्स नं. : ५०७ काठमाण्डौ