सूचनाहरु

परामर्श सेवा लिने सम्बन्धी सुचना

Tula Ram

परामर्श सेवा लिने सम्बन्धी सुचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।५।८)

नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय, तारा गाउँ विकास समितिव्दारा चालु आ.व. २०७३/०७४ को पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत होमस्टेको संभाव्यता अध्ययन, प्रभावकारीता (Impact Study) अध्ययन, तालिम, पूर्वाधार विकास र श्रव्यद दृश्य सामग्री तयार गर्नका लागि देहाय अनुसारको परामर्श सेवा आवश्यक परेकाले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिन भित्र र्इच्छुक नेपाली नागरिकबाट आ-आफ्‍नो शैक्षिक योग्यता, अनुभवको प्रमाण पत्र एवं व्यक्तिगत विवरण सहित समितिमा सुचिकतृ हुनका लागि आव्हान गरिन्छ । छनौट भएका व्यक्तिगतको नाम समितिको सुचना पाटीमा टाँस गरिनेछ र निजलार्इ आवश्यकता अनुसार काममा लगार्इने छ । छनौट सम्बन्धी सम्पुर्ण अधिकार समितिमा रहनेछ । पारिश्रमिकको सम्बन्धमा कामको विवरण (TOR), शैक्षिक योग्यता, अनुभव र कार्य दिनलार्इ आधार मानी आपसी समझदारीबाट निर्णय गरिनेछ । विस्तृत जानकारीका लागि तलको ठेगानामा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ ।

सि नं

परामर्श लने वषय / विशेषज्ञ

न्युनतम योग्यता

अनुभव

वान्छनिय योग्यता

पर्यटन/ग्रामीण पर्यटन विशेषज्ञ

सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर

सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको अनुभव प्राप्त

पर्यटकीय अध्ययन अनुसन्धानमा विशेष अनुभव प्राप्त

सामाजिक/आर्थिक विश्लेषण विशेषज्ञ

सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर

सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको अनुभव प्राप्त

पर्यटकीय अध्ययन अनुसन्धानमा विशेष अनुभव प्राप्त

ग्रामीण पर्यटन/होमस्टे पर्यटन प्रशिक्षक

सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर

सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको अनुभव प्राप्त

होमस्टे पर्यटन तालिममा विशेष अनुभव प्राप्त

खाद्य/पेय (Cooking Food & Preparing Beverage) उत्पादन सम्बन्धी प्रशिक्षक

सम्बन्धित विषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र/स्नातक

सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको अनुभव प्राप्त

होमस्टे पर्यटन तालिममा विशेष अनुभव प्राप्त

छाँयाकार

प्रवेशिका उत्रिर्ण  

सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको अनुभव प्राप्त

पर्यटन क्षेत्रमा विशेष अनुभव प्राप्त

ईन्जिनियर/ओभरसियर

सम्बन्धित विषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र/स्नातक

सम्बन्धित क्षेत्रमा ५ वर्षको अनुभव प्राप्त

पर्यटन क्षेत्रमा विशेष अनुभव प्राप्त

सम्पर्क :

तारा गाउँ विकास समिति

केन्द्रीय कार्यालय, ताहाचलमार्ग, काठमाण्डौ

र्इमेल : tgdboard@gmail.com

फोन नं. : ०१-४६७२७९१, ९२, ९६, ९७

पोष्ट बक्स नं. : ५०७ काठमाण्डौ