सूचनाहरु

होमस्टेको विवरण पठाउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

Tula Ram, TGDB

होमस्टेको विवरण पठाउने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।५।८)

 

नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय, तारा गाउँ विकास समितव्दारा चालु आ.व. २०७३/०७४ को पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उत्कृष्ट होमस्टेको पहिचान गरी पुरस्कृत गर्न, होमस्टेको ब्रोसर तयार गर्ने, होमस्टे सामुदायिक भवन एवं पदमार्ग निर्माण गर्ने र होमस्टे गाउँमा सोलार बत्तिजडान गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सम्बन्धित निकायमा दर्ता प्राप्त र्इच्छुक होमस्टे सञ्चालकहरुले आ-आफ्‍नो होमस्टेको देहाय अनुसारको विवरण खुलार्इ यो सूचना प्रकासित भएको मितिले ३० दिन भित्र यस समितिको र्इमेल ठेगाना वा सोझै पत्र माफत पठाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ ।

विवरण

१. संचालकहरुको नाम

२. होमस्टे यूनिट संख्या

३. कोठा संख्या

४. शैया संख्या

५. कोठा दर

६. खाना दर

७. मासिक/बार्षिक आम्दानी

८. मासिक/बार्षिक पर्यटक आगमन संख्या

९. भ्रमण कार्यक्रम (टुर प्याकेज)

१०. प्रवर्द्धनात्मक कृयाकलाप तथा प्रचार सामग्रीको विवरण :

११. पर्यटकीय सेवा सुविधाको विवरण

१२. पर्यटकीय आकर्षण (कला, सामाजिक/सांस्कृतिक गतिविधी समेत)

१३. श्रव्यदृश्य सामाग्री तथा तस्विर

१४. सम्पर्क : (वेभसार्इट, र्इ-मेल, टेलिफोन)

१५. होमस्टेका लागि आगामी दिनमा गर्नु पर्ने आवश्यक होमस्टे पर्यटन पूर्वाधारका कामहरुको विवरण आदि

                                                                       

सम्पर्क :

तारा गाउँ विकास समिति

केन्द्रीय कार्यालय, ताहाचलमार्ग, काठमाण्डौ

र्इमेल : tgdboard@gmail.com

फोन नं. : ०१-४६७२७९१, ९२, ९६, ९७

पोष्ट बक्स नं. : ५०७ काठमाण्डौ