सूचनाहरु

लिलाम बिक्रीकाे सिलबन्दी बाेलपत्र अाव्हान सम्बन्धी सूचना

Tula Ram, TGDB

नेपाल सरकार,

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय

तारा गाउँ विकास समिति

लिलाम विक्रीको सिलवन्दी बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।५।२१)

यस तारा गाउँ विकास समितिको सम्पत्तिखातामा मौज्दात रहेका तर प्रयोगमा नरहेका जिन्सी मालसामानहरु जे जस्तो अवस्थामा छन सोही अवस्थामा सिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम विक्री गरिने भएकोले सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मिति देखि १५ दिनसम्म कार्यालय समय भित्र रु.३००।( (तीन सय) नगदै तिरी समितिको प्रशासन शाखाबाट दरभाउपत्र फाराम खरिद गर्न सकिने छ । खरिद गरिएको दरभाउपत्र उल्लेखित समय सीमा भित्र रीत पूर्वक भरी शिलवन्दी गरी कार्यालय समय भित्र दर्ता गर्नु पर्नेछ । दर्ता भएका दरभाउपत्रहरु १६ औ दिनको २:०० बजे समितिको केन्द्रीय कार्यालय, ताहाचल मार्गमा खोलिने छ । दरभाउपत्र दाता उपस्थित नभए पनि दरभाउपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन । दरभाउपत्र दाताले कबुल गरेको अंकको १०% ले हुन आउने रकम सिद्धार्थ बैकमा रहेको खाता नं.०१९१५००९९१८५ मा धरौटी बापत जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर दरभाउपत्र साथ पेश गर्नु पर्नेछ । लिलाममा भाग लिन इन्छुक व्यक्ति वा फर्मले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी तथा प्यानमा दर्ता भएको प्यान नं. र फर्म इजाजत प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी पेश गर्नु पर्नेछ । कबोल अंकमा १३% मू.अ.कर थप हुने छ । यसमा उल्लेख भए बाहेक कुराहरु आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २८ तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ५ बमोजिम हुनेछ । यस सम्वन्धी थप जानकारीको लागि समितिको प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।

लिलाम हुने सामानहरु

न्यूनतम मूल्य

बोलपत्र फाराम दस्तुर

कैफियत

मोटर गाडीहरु, स्टील र्‍याकहरु लगायत स्टील दराज

१८८८५०।–

(भ्याट बाहेक)

३००।–

 

      तारा गाउँ विकास समिति,

    केन्द्रीय कार्यालय, ताहाचलमार्ग,काठमाण्डौ

फोन : ४६७२७९१,