संगठनात्मक संरचना

समितिको विद्यमान संगठनात्मक संरचना :

image description