सम्पर्क

नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
तारागाउँ विकास समिति
पोष्ट बक्स नं.५०७। सहभागितामार्ग , मध्य बानेश्वर। काठमाण्डौं

अध्यक्षः ०१-५१७२०३३
आर्थिक तथा प्रशासन महाशाखाः ०१-५१७२०२३
आर्थिक प्रशासन शाखाः ०१-५१७२०८७
पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सेवा महाशाखाः ०१-५१७२०६६
तारागाउँ रिसोर्ट नगरकोटः ०१-६८००६१
ककनीः ०१-६२२७७५०
पोखराः ०६१-५२०२५५
ईमेल : tgdboard@gmail.com